ในยุคที่ น.อ.สนอง นิสาลักษณ์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๒ ท่านได้ดำริให้ฝ่ายอำนวยการ ของ นย.ช่วยกันคิดออกแบบเครื่องหมายของหน่วยนาวิกโยธินขึ้นมา เพราะในขณะนั้นมีหน่วยของกองทัพเรือที่มีเครื่องหมายของหน่วยแล้ว ๔ หน่วย คือเครื่องหมายของกองทัพเรือ เครื่องหมายของกรมอุทกศาสตร์ เครื่องหมายของกรมสรรพาวุธ และเครื่องหมายของ ราชนาวิกสภา ตามประกาศ ของราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๖ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๒ หน้า ๒๓๗๘- ๒๓๗๙ ฝ่ายอำนวยการ กองของ นย. จึงให้ ร.ท.สุจิตต์ บุนนาค ซึ่งเพิ่งกลับจากศึกษาหลักสูตร Basic Course เมืองควอนติโก้ รัฐเวอร์จิเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกันพิจารณาออกแบบด้วย ซึ่งการออกแบบ ได้ยึดถือ เอาเครื่องหมายของ นย.สหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็น รูปครุฑปีกลู่มีลักษณะคล้ายนกอินทรีเกาะบนลูกโลก บรรจุแผนที่ประเทศไทย และเส้นรุ้งเส้นแวงทับลงบนสมอเรือและสายสมอ ทหาร นย.ได้ใช้เครื่องหมายนี้ติดบนหน้าหมวกกระบังอ่อนสีกากีแกมเขียวเหมือนกับ นย. สหรัฐ

      เนื่องจากเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายที่ใช้กันภายใน นย. อย่างไม่เป็นทางการ ต่อมาจึงมีผู้คิดแบบเครื่องหมายแตกต่างกันไปจาก ของเดิม โดยรูปครุฑบางแบบจะมีลักษณะปีกตรง และบางแบบปีกงอนเหมือนตราครุฑแผ่นดิน ในช่วงหลัง นย.ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ ครุฑปีกงอน เนื่องจากมีลักษณะเป็นแบบไทยเหมือนตราแผ่นดิน

      เครื่องหมายนี้ได้ถูกใช้เป็นเครื่องหมายประจำส่วนราชการ นย.อย่างไม่เป็นทางการมาจนถึง พ.ศ.๒๕๒๓ นย.จึงได้เสนอ ทร. ตามบันทึกฯ นย.ที่ กห ๐๓๕๖/๗๙๗ ลง ๑๙ ส.ค. ๒๓ เรื่องภาพเครื่องหมายราชการของ นย.

     ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ ทร.ได้มีบันทึกถึง นย. ให้มีการพิจารณาทบทวนเครื่องหมายราชการที่เสนอไว้แล้วว่าจะ เปลี่ยบแปลง แก้ไขประการใดหรือไม่ ซึ่ง นย.ได้ยืนยันตาม ที่เสนอไว้เดิม ตามบันทึกฯ นย. ที่ กห ๐๓๕๖/๖๒๐ ลง ๑ ก.ค. ๒๕ และ ทร. ได้รวบรวมภาพ เครื่องหมายราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร.เสนอ บก.สูงสุด เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ และได้รับอนุมัติให้ใช้เป็น เครื่องหมายราชการ ของกรมนาวิกโยธินเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๗
     ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖ เล่มที่ ๑๐๑ ตอนที่ ๑๙๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๗ จะได้ใช้เป็น เครื่องหมายของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมาจนถึงปัจจุบัน

 

เครื่องหมายราชการกรมนาวิกโยธินในอดีต
 
 
 
เครื่องหมายราชการกรมนาวิกโยธิน
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ (ไม่เป็นทางการ)
 
     
 
 
 
เครื่องหมายราชการกรมนาวิกโยธิน
ซึ่งออกแบบขึ้นใหม่โดยเปลี่ยนแปลงรูปครุฑ ให้มีลักษณะเป็นครุฑปีกงอนเหมือนครุฑแผ่นดิน